28/12/2023

Les principals xifres del pressupost 2024 de l'Ajuntament de Calafell

Els comptes, aprovats inicialment, pugen 60,92 milions d'euros

LES XIFRES GENERALS

General Ajuntament: 60.926.885,19 euros
Empresa municipal CEMSSA: 17.462.470,10 euros
 
 
LES XIFRES, PER ÀREES MUNICIPALS

Àrea de Drets Socials i Govern Obert: 6.162.083,71 euros
Àrea d’Estratègia Urbana: 27.371.201,35 euros
Àrea d'Organització Interna i Seguretat: 18.765.525,35 euros
Àrea de Promoció de la Ciutat: 5.798.600,71 euros
Alcaldia: 2.829.474,07 euros

TOTAL: 60.926.885,19 euros
 

 
LES XIFRES, PER PARTIDES

INGRESSOS: 60.926.885,19 euros

I. Impostos directes: 27.032.415,38 euros
II. Impostos indirectes: 1.258.700,20 euros
III. Taxes i altres ingressos: 13.195.592,36 euros
IV. Transferències corrents: 11.628.741,92 euros
V. Ingressos patrimonials: 899.091,88 euros

Total ingressos corrents: 54.014.541,74 euros

Art 39 Quotes d'urbanització: 0,00 euros
VI. Alienació d'inversions reals: 0,00 euros
VII. Transferències de capital: 1.167.258,51 euros
Total ingressos de capital: 1.167.258,51 euros

Operacions no financeres: 55.181.800,25 euros

VIII. Actius financers: 85.000,00 euros
IX. Passius financers: 5.660.084,94 euros
Total ingressos financers: 5.745.084,94 euros


 
DESPESES: 60.926.885,19 euros

I. Despeses de personal: 17.094.835,17 euros
II. Compra de béns corrents i serveis: 27.838.445,56 euros
III. Despeses financeres: 1.060.903,11 euros
IV. Transferències corrents: 1.049.711,22 euros

Total despeses corrents: 47.043.895,06 euros

VI. Inversions reals: 7.068.892,30 euros
VII. Transferències de capital: 1.133.007,67 euros

Total despeses de capital: 8.201.899,97 euros

Operacions no financeres: 55.245.795,03 euros

VIII. Actius financers: 85.000,00 euros
IX. Passius financers: 5.596.090,16 euros

Total despeses financeres: 7.681.090,16 euros
 


LES INVERSIONS, AL DETALL

Mobiliari: 1,00 euros
Mobiliari: 1,00 euros
Equipaments: 1,00 euros
Senyalització: 1,00 euros
Expropiació Masia Cal Rion-adquisició terreny: 319.169,92 euros
Accessibilitat municipi: 18.000,00 euros
Carrers Segur: 3.447.623,91 euros
2a fase carrer Emigdio Rodríguez Pita: 962.441,86 euros
Millores estació depuradora aigües residuals serveis i subministraments: 282.551,55 euros
Deixalleria: 592.240,71 euros
Millora edifici GRENP: 18.000,00 euros
Adequació torrent Casa Vella: 50.174,16 euros
Equipaments: 1,00 euros
Equipaments: 1,00 euros
Reforma cuina Santa Creu: 18.000 euros
Nous estudis Calafell Ràdio: 583.967,85 euros
Equipament estudis Calafell Ràdio: 299.596,00 euros
Mobiliari estudis Calafell Ràdio: 84.285,40 euros
Adquisició edificis: 21.489,60 euros
Equips processos informació: 25.000,00 euros
Seguretat de la informació: 80.000,00 euros
Despeses en aplicacions informàtiques: 89.335,34 euros
Mobiliari: 1,00 euros
Equipaments Casal Jove: 1,00 euros
Mobiliari: 1,00 euros
Mobiliari: 1,00 euros
Escola del Circ: 58.492,00 euros
Lavabo Ciutadella: 1,00 euros
Senyalització Ciutadella: 69.000 euros
Mobiliari: 1,00 euros
Equipament: 1,00 euros
Material esportiu inventariable: 1,00 euros
Mobiliari: 1,00 euros
Museu OK: 19.508,00 euros
Equipaments: 1,00

Total capítol 6: 7.068.892,30 euros