Actes de plens

El Ple constitueix un dels màxims òrgans de govern i administració locals i té funcions d'aprovació de les actuacions i les polítiques institucionals de l'ajuntament. El Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell es reuneix, amb caràcter ordinari, el segon dijous de cada mes a les 17 h, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer de Sant Pere, 29.

La ciutadania pot assistir a totes les sessions i, quan és una sessió ordinària, també pot demanar la paraula en el punt de precs i preguntes al final de la sessió plenària. Les sessions plenàries també poden seguir-se en directe per l'emissió convencional de Calafell Ràdio al 107.9 FM o per l'emissió en línia, i també en vídeo per streaming a calafell.tv. Un cop acabat es publica el vídeo del ple a YouTube i, un cop aprovada l'acta, es publica al portal d'actes de vídeo.

17/11/2022
Sessió plenària extraordinària, 17 de novembre de 2022

 1. Ratificar la urgència de la sessió
 2. Proposta d’acord d’aprovació de l’increment de les retribucions complementàries per aplicació del reial decret llei 18/2022, de 18 d’octubre.
 3. Proposta sobre la modificació núm. 01/2022 de l’actual plantilla de personal de l’Ajuntament de Calafell, i la seva codificació.
 4. Proposta expedient 12063/2022 modificacions pressupostàries de l'ajuntament de suplement de crèdit finançat amb baixes
 5. Proposta d'aprovació de la concessió de domini públic per a l’ús i explotació de la finca ubicada al carrer de la Muga 29 del parc empresarial de Calafell mitjançant procediment d’adjudicació directa per a l’estacionament temporal de vehicles relacionats amb l’escola de circ i seu del centre de restauració i formació pràctica.

10/11/2022
Sessió plenària ordinària, 10 de novembre de 2022

 1. Aprovació acta anterior:
  1. Ple 2022/13 ordinari. 20/10/2022.
 2. Proposta de revisió de preus i liquidació del contracte de gestió del servei públic de gestió integrada dels espais verds municipal i dels espais verds municipals i l’arbrat viari de Calafell.
 3. Proposta d’acord referent a la resolució de l’expedient sancionador per infraccions a la normativa de gossos perillosos i potencialment perillosos.
 4. Proposta d’acord referent a la resolució de l’expedient sancionador per incompliment contractual de les concessions al mercat de Calafell i resolució de les al·legacions–recurs de reposició.
 5. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament corresponents al tercer trimestre de l’exercici 2022, període de l’01/07/2022 al 30/09/2022.
 6. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2022, període de l’01/07/2022 al 30/09/2022.
 7. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, números 6577 s 7223 de l’any 2022.
 8. Donar compte de les actes de la junta de govern local, números 42, 43 i 44 de l’any 2022.
 9. Precs i preguntes.

20/10/2022
Sessió plenària ordinària, 20 d'octubre de 2022

 1. Aprovació acta anterior
  1. Ple 2022/12 ordinari.
 2. Proposta de modificació de les bases de participació a les rues del Carnaval “Xurigué” de Calafell.
 3. Revisió de preus del contracte per a la prestació del servei de transport urbà de Calafell, de l’any 2021.
 4. Proposta de ratificació de l’acord de junta de govern local de data 26 de setembre de 2022, d’aprovació de l’expedient de modificació del contracte de gestió indirecta, sota la modalitat de concert, del servei de transport públic urbà al municipi de Calafell.
 5. Proposta de resolució en relació a la petició de baixa de l’inventari de certs vehicles de titularitat municipal.
 6. Proposta de constitució de la comissió de seguiment i control de la promoció d’habitatges de lloguer de protecció oficial amb règim de preu assequible al carrer Priorat s/n i carrer Jaume Pallarés 3, de Calafell.
 7. Proposta d’aprovació inicial de declaració parcel·la sobrera de la finca municipal carrer Duesaigües 24 (finca registral núm. 38.282).
 8. Proposta d’aprovació inicial de declaració parcel·la sobrera de la finca municipal carrer Altafulla 30, urbanització Bellamar (finca registral núm. 38.966).
 9. Proposta revisió de preus del contracte de manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic de l’enllumenat públic del municipi de Calafell amb la mercantil Rubatec SA.
 10. Proposta d’aprovació i acceptació de liquidació 2021 del contracte programa del servei públic de recollida de residus municipals.
 11. Proposta d’aprovació de la modificació dels articles 9.4 i 9.6 de l’ordenança fiscal 1.1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.
 12. Proposta expedient 10594/2022 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.
 13. Proposta de dictamen del compte general 2021.
 14. Proposta d’aprovació inicial de la modificació del reglament orgànic municipal.
 15. Proposta de resolució dels recursos de reposició i aprovació de la concessió de subvencions de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions per a persones treballadores autònomes, empreses i microempreses establertes a Calafell afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.
 16. Donar compte decret de l’alcaldia núm. 2022/6568, de data 16/09/2022, corresponent a les línies fonamentals del pressupost 2023.
 17. Donar compte al ple de la corporació de l’acord de junta de govern local del 8 d’agost de 2022, corresponent a l’aprovació de la modificació dels preus públics per als cursos del centre de formació.
 18. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual. 3r trimestre de 2022.
 19. Donar compte de l’acord de la junta de govern local, de data 26 de setembre de 2022, d’aprovació de les bases comunes reguladores dels processos selectius per a la cobertura definitiva de les places incloses en l’oferta pública d’ocupació de l’any 2022 per estabilització d’ocupació temporal.
 20. Moció que presenten els grups municipals En Comú Podem i Partit Socialista de Catalunya, amb l’adhesió del grup municipal de Ciutadans, de suport polític a la reconversió del consultori de Segur de Calafell en un servei d’urgències d’atenció primària (CUAP).
 21. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, números 5986 a 6576 de l’any 2022.
 22. Donar compte de les actes de la junta de govern local, de les números de la 36 a la 41 de l’any 2022.
 23. Precs i preguntes.

15/09/2022
Sessió plenària ordinària, 15 de setembre de 2022

 1. Aprovació actes anteriors:
  1. Ple 2022/10 ordinari 14/07/2022
  2. Ple 2022/11 extraordinari amb urgència 26/07/2022
 2. Proposta d’adjudicació del concurs públic per a la constitució d’un dret de superfície sobre part de la finca municipal situada entre el carrer Priorat s/n i el carrer Jaume Pallarès, número 3 de Calafell, per a destinar-la a la promoció de protecció oficial en règim de lloguer assequible.
 3. Proposta de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Expedient 4725/2022.
 4. Proposta de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres respecte diferents expedients dels anys 2021 i 2022.
 5. Proposta d’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits 2021/6878, 2021/8255, 2021/12551, 2021/12553, 2021/12554, 2021/12555, 2021/12556, 2021/14387, 2021/14413, 2021/14417, 2022/1381, 2022/1401, 2022/1941 i 2022/8182.
 6. Proposta d'aprovació de les bases específiques reguladores per a l’atorgament de subvencions als establiments de Calafell, com a conseqüència de la utilització dels vals de descompte de la campanya "Bons Calafell".
 7. Donar compte del pla anual de control financer de l’exercici 2023.
 8. Donar compte de l’informe d’execució trimestral 2022 – segon trimestre.
 9. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre de l’exercici 2022.
 10. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el segon trimestre de 2022, d’acord amb la llei número 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 11. Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana a favor de millorar l’actual pla de mobilitat del nucli antic de Calafell i el de Segur de Calafell.
 12. Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana per modificar l’ordenança reguladora de l’impost sobre bens immobles i augmentar la bonificació per la realització d’obres que fomentin l’estalvi energètic.
 13. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, números 4506 a 5985 de l’any 2022.
 14. Donar compte de les actes de la junta de govern local, de les números de la 28 a la 35 de l’any 2022.
 15. Precs i preguntes.

26/07/2022
Sessió plenària extraordinària, 26 de juliol de 2022

 1. Donar compte de la situació de força major per a la celebració de la sessió a distància.
 2. Ratificar la urgència de la sessió.
 3. Proposta expedient 7688/2022 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb RLT.
 4. Proposta d’autorització per a la concertació d’operació de crèdit a llarg termini per un ens dependent sectoritzat i aprovació de la concessió d’un aval.
 5. Expedient 2022/7390, resolució de petició efectuada per l’empresa Tandem Wellness SL, en relació a la concessió de la gestió del servei públic de la zona esportiva municipal, Vilarenc Aqua.

14/07/2022
Sessió plenària ordinària, 14 de juliol de 2022

 1. Aprovació de les actes anteriors.
  1. PLE2022/8 ordinari 16/06/2022.
  2. PLE2022/9 extraordinari amb urgència 28/06/2022.
 2. Proposta d'aprovació inicial de l'ordenança 5.3, reguladora de les prestacions patrimonials públiques no tributàries dels serveis del centre de recuperació i adopció de gossos i del centre de recuperació felí de Calafell.
 3. Proposta d'expedient de modificacions pressupostàries de crèdit extraordinari finançat amb baixes.
 4. Proposta de ratificació de decret d'alcaldia 2022/3510, de data 20 de maig de 2022, d'aixecament de discrepàncies i aprovació de la continuïtat del contracte de serveis de telefonia.
 5. Resolució d'al·legacions i d'aprovació de la sol·licitud de restabliment de l'equilibri econòmic de la concessió paralitzada a conseqüència de la COVID-19 i les mesures adoptades per combatre'l.
 6. Proposta de resolució de la sol·licitud de restabliment de l'equilibri econòmic dels exercicis 2021, 2022 i 2023 de la concessió de servei públic d'explotació del Vilarenc Aqua.
 7. Proposta de resolució de la petició efectuada per l'empresa Tandem Wellness, SL, en relació a la concessió de la gestió del servei públic de la zona esportiva municipal Vilarenc Aqua.
 8. Proposta d'acord d'aprovació de les festes locals del municipi de Calafell per a l'any 2023.
 9. Donar compte de l'acord de la junta de govern local del dia 20 de juny de 2022, corresponent a la modificació de preus públics de l'ordenança fiscal 4.8, preus públics per servei de cultura i ensenyament (4.8.1 escoles bressol municipals), pel que fa l'apartat de "Descomptes" per finançar la gratuïtat que té per a les famílies l'escolarització d'infants a I2 a les llars d'infants.
 10. Donar compte de les liquidacions dels diversos contractes programa amb CEMSSA.
 11. Donar compte de l'informe de compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal relatiu als tractaments efectuats a l'Ajuntament de Calafell - actualització 2021.
 12. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple de la corporació, números 3945 a 4505 de l'any 2022.
 13. Donar compte de les actes de la junta de govern local, de les números de la 24 a la 27 de l'any 2022.
 14. Precs i preguntes.