Llars d'infants

Les llars d'Infants municipals tenen un projecte educatiu que recull els trets d'identitat propis del centre i es concreta en un programa d'intervenció educativa que afavoreix el desenvolupament dels infants, lligat sempre al seu entorn més immediat.

En aquest vídeo poden veure les 4 llars d'infants municipals de Calafell amb tots els serveis que ofereixen. També s'organitza un dia de portes obertes de cada una de les llars d’infants. Trobareu els dies i els horaris sota cada centre i l'agenda d'aquest web.

Calendari de la preinscripció 2022-2023

 • Presentació de sol·licituds: del 9 al 20 de maig de 2022. És molt important fer la preinscripció dins del període determinat, ja que és necessari fer una planificació de les places que s’ofereixen en cada centre.

Les preinscripcions es poden fer:

 1. De manera telemàtica accedint a la seu electrònica, seu.calafell.cat, seleccionant Tràmits i gestions, i sota Família, educació i serveis socials seleccionar el tràmit de Sol·licitud de preinscripció a les escoles bressol. S'ha de disposar de certificat digital o idcat mòbil.
 2. De manera presencial a les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) sol·licitant cita prèvia a citaprevia.calafell.cat.

Les matrícules es realitzaran a les oficines de CEMSSA (Carretera del Sanatori, 30, al costat del mercat municipal de Calafell).

Preus públics de les llars d'infants, curs 2022-2023.

Documentació

Juntament amb la sol·licitud d'admissió cal presentar la documentació identificativa i la documentació acreditativa dels criteris de prioritat al·legats.

Si no acrediteu amb els documents els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció, no obtindreu els punts corresponents. La falsedat o el frau en les dades presentades comporta la pèrdua dels drets de prioritat i, per tant, dels punts corresponents.

Documentació identificativa que ha de presentar tothom:

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació (document d'identitat, passaport o llibre de família del país d'origen). Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
 • Document nacional d’identitat (DNI) de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) del passaport o de la targeta de residència on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres, tot en vigor.
 • Targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a si en disposa.
 • Carnet de vacunacions al dia.

Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat (s’ha de presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció):

 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris.
 • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
 • Quan l’alumne/a, pare, mare o tutor/a, un germà/ana de l’alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33%. S’ha de portar documentació justificativa emesa pel Departament d’Acció Social i Ciutadania per l’ICAM.
 • Carnet de família nombrosa vigent.
 • Carnet de família monoparental vigent.
 • Situació laboral activa dels dos membres de la unitat familiar (informe de la vida laboral).

Per a més informació truqueu al Departament d'Ensenyament: 977 699 009, ext. 2472, o consulteu directament amb els centres.

Criteris de puntuació, curs 2022-2023

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places, s'apliquen per ordre, els criteris de prioritat, primer els generals i després els complementaris. Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d'admissió i poder ordenar-les.

Les sol·licituds que després d'aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir del número de desempat que s'obté per sorteig.

Els ajuntaments amb competència en matèria d'admissió d'alumnat, a més d'aplicar els criteris que s'especifiquen a continuació, en poden establir de propis.

Criteris generals:

 • Existència de germanes o germans escolaritzats al centre o de pares, mares o tutors legals que hi treballen
  • Quan l'alumne/a té germans escolaritzats al centre en el moment d'iniciar l'escolarització o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts.
 • Empadronats al municipi de Calafell
  • Quan l'alumne estigui empadronat al municipi de Calafell: 30 punts.
  • Quan, a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora, guardador o guardadora de fet, es pren en consideració, l'adreça del lloc de treball, i aquesta és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.
 • Renda anual de la unitat familiar
  • Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
 • Discapacitat de l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, germanes o germans
  • Quan l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de l'alumne o l'alumna acredita una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.


Criteris complementaris:

 • Pel fet de formar part de família nombrosa: 15 punts.
 • Pel fet de formar part de família monoparental: 15 punts.
 • Pel fet de "situació laboral activa del/s membre/s de la unitat familiar": 10 punts.

Projecte educatiu dels centres

L'eix principal de l'escola és l'infant actiu, capaç, autònom, competent per aprendre, protagonista del seu aprenentatge. Entenem la Llar com un espai de criança i un lloc de pertinença, on les portes estan obertes a les famílies a estar, fer, conèixer, descobrir tots junts, creant en comunitat.

Educar és facilitar les condicions perquè els nens i nenes puguin ser qui ja són.

Metodologia: donem importància a la llibertat de moviments del nen perquè de manera autònoma pugui aprendre. Treballem a través de l'experimentació i observació dels elements que ens proporciona la natura. El rol de l'educador és d'observador, i ha de provocar i brindar un ambient propici d'aprenentatge.

Estances: estan dissenyades i organitzades mitjançant ambients d'aprenentatge, que busquen fomentar l'autonomia, la creativitat i la imaginació.

Materials: utilitzem materials principalment procedents de matèries naturals, que ofereixen als infants diferents sensacions i els dona informació del seu entorn immediat. Hàbits i rutines: són considerats com un procés d'acompanyament, respecte, estima i facilitadors de l'autonomia de l'infant.

Jardí: el nostre objectiu és que el jardí de l'escola sigui un indret on els infants puguin actuar lliurement i autònomament, estimulats per les propostes que els ofereix l'entorn. Propostes i distribució dels espais que proporcionen la seguretat necessària per actuar i compartir experiències, sense necessitat de la intervenció constant i directa d'un adult.

Llar d'infants El Petit Trenet (43010724)

C/ Terral de Dalt, 1-9 - 43882 Segur de Calafell
Telèfon: 977 699 195
Correu: ebmelpetittrenet@cemssa.cat

Portes obertes: el 30 d'abril d'11 a 13 h.

Ofertes de places curs 2022-2023 (en total 40):

 • P0 (4 mesos -1 any): 8
 • P1 (1-2 anys): 15
 • P2 (2-3 anys): 17

Llar d'infants Els Terrossets (43010712)

C/ Cosme Mainé, 1 - 43820 Calafell
Telèfon: 977 699 198
Correu: ebmelsterrossets@cemssa.cat

Portes obertes: el 7 de maig d'11 a 13 h.

Ofertes de places curs 2022-2023 (en total 38):

 • P0 (4 mesos -1 any): 8
 • P1 (1-2 anys): 17
 • P2 (2-3 anys): 13

Llar d'Infants El Rasclet (43012228)

C/ Repòs, 44-46 - 43882 Segur de Calafell
Telèfon: 977 163 619
Correu: ebmelrasclet@cemssa.cat

Portes obertes: el 30 d'abril d'11 a 13 h.

Ofertes de places curs 2022-2023 (en total 38):

 • P0 (4 mesos -1 any): 8
 • P1 (1-2 anys): 17
 • P2 (2-3 anys): 13

Llar d'infants El Petit Príncep (43012344)

Av. Central, 29 - Calafell Parc
Telèfon: 977 692 970
Correu: ebmelpetitprincep@cemssa.cat

Portes obertes: el 7 de maig d'11 a 13 h.

Ofertes de places curs 2022-2023 (en total 45):

 • P0 (4 mesos -1 any): 8
 • P1 (1-2 anys): 10
 • P2 (2-3 anys): 27